Regulamin Siłowni - 360 Fit Zone

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin Siłowni - 360 Fit Zone

REGULAMIN SIŁOWNI – 360 FIT  ZONE


1. Siłownia - 360 Fit Zone czynna jest zgodnie z godzinami pracy obiektu, aktualne godziny pracy obiektu znajdują się na naszej stronie internetowej stacjanowagdynia.pl .

2. Wstęp do Sali 360 Fit Zone mają wyłącznie osoby z wykupionymi zajęciami:

a. wejście jednorazowe;
b. karnet na określoną liczbę wejść;
c. zajęcia indywidualne z instruktorem                                                                                           

oraz  osoby posiadające podpisaną umowę członkowską i goście hotelu Stacja Nowa Gdynia.

3. Instruktor dyżurujący pozostaje do dyspozycji ćwiczących i zobowiązany jest do udzielenia im niezbędnej pomocy.

4. W sali 360 Fit Zone samodzielnie mogą ćwiczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze mogą ćwiczyć wyłącznie po wykupieniu zajęć indywidualnych z instruktorem.

5. Każdy klient przebywający w 360 Fit Zone jest zobowiązany do noszenia opaski wstępu w widocznym miejscu (np. na nadgarstku). Instruktor dyżurujący ma prawo sprawdzić czy klient posiada opaskę i ma prawo wyprosić osoby, które ich nie posiadają.

6. Podczas treningu ćwiczący zobowiązany jest do zachowania ostrożności i postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych strefach 360 Fit Zone. Każdy ćwiczący w 360 Fit Zone zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie możliwe środki, mające na celu zminimalizowanie ryzyka urazów, obrażeń i innych dolegliwości.

7. Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i ściśle wg instrukcji obsługi.

8. Ćwiczącym zabrania się blokowania urządzeń poprzez pozostawianie na nich rzeczy osobistych.

9. Strefy treningu personalnego (maty przy drabinkach) są miejscami przeznaczonymi do indywidualnych treningów z trenerem personalnym. Klienci mogą korzystać ze stref o ile nie są tam prowadzone zajęcia indywidualne.

10. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe niepozostawiające śladów oraz ręcznik, którego używa podczas ćwiczeń. Zabrania się ćwiczenia w klapkach i boso.

11. Osoby z chorobami przewlekłymi powinny, przed podjęciem ćwiczeń, skonsultować się z instruktorem, a w razie potrzeby również z lekarzem.

12. Kardiotester wydawany jest bezpłatnie i nie wolno wynosić go poza siłownię, pobierając i zdając kardiotester ćwiczący potwierdza to własnoręcznym podpisem na specjalnym druku.

13. Ćwiczącemu nie wolno wnosić szklanych i otwartych naczyń na teren siłowni oraz spożywać napojów mogących zabrudzić podłogę i urządzenia do ćwiczeń.

14. W obrębie całej strefy 360 Fit Zone obowiązuje zakaz publicznego odtwarzania muzyki.

15. Kategorycznie zabronione jest:

- żucie gumy na terenie Sali 360 Fit Zone

- spożywanie alkoholu i palenie tytoniu (także e-papierosów).

-przebywanie na terenie Sali 360Fit Zone pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

- wnoszenia toreb i plecaków

- prowadzenie treningów personalnych bez zgody Zarządu Stacji Nowa Gdynia

16. Ćwiczący zobowiązany jest do pozostawienia miejsca treningu w czystości
i porządku czyli w szczególności do odkładania na swoje miejsce sprzętu (hantle, kettlle, sztangi) po każdym zakończonym ćwiczeniu oraz zdezynfekowania sprzętu po każdym zakończonym treningu.

17. Ćwiczący zobowiązany jest bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów Stacji Nowa Gdynia, Instruktor dyżurujący ma prawo wyprosić osobę nie stosującą się do zaleceń ze strefy 360 Fit Zone .

18. Dla ćwiczących w recepcji sali 360 Fit Zone udostępnione są szafki depozytowe obsługiwane przez instruktora dyżurnego.