Regulamin rezerwacji w Centrum Sportu (badminton, squash)

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin rezerwacji w Centrum Sportu (badminton, squash)

 


Regulamin rezerwacji stałych i jednorazowych na gry rakietkowe

 

I. rezerwacje stałe

 

1.           Członkowie Stacji Nowa Gdynia mogą dokonywać rezerwacji kortów/boisk w powtarzających się, z góry określonych terminach - tzw. stałe rezerwacje.

2.           Czas obowiązywania rezerwacji badmintona i squasha ustalany jest z osobą rezerwującą.

3.           Rezerwacji stałej można dokonywać osobiście w recepcji hali sportowej.

4.           Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem obowiązku wykupienia karnetu wartościowego                            na kwotę nie niższą niż wartość dwóch gier (dwóch rezerwacji).

5.           Rezerwację uważa się za obowiązującą, gdy środki na karnecie wartościowym pokrywają równowartość dwóch gier.

6.           Rezygnację z zarezerwowanego wcześniej kortu/boiska należy zgłosić co najmniej 12 godziny wcześniej mailem: rezerwacje@nowa-gdynia.pl <mailto:rezerwacje@nowa-gdynia.pl> lub telefonicznie (42) 714 21 21. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 12 godziny przed grą, nastąpi automatyczna zapłata za zarezerwowany kort/boisko. SNG może zrezygnować z automatycznego pobrania tylko w przypadku sprzedania kortu/boiska innemu klientowi.

7.           Nie odwołana na czas stała rezerwacja i brak odpowiednich środków na karnecie wartościowym spowoduje anulację stałej rezerwacji.

8.           Bieżące opłaty za kort/boisko należy dokonywać przed rozpoczęciem gry.

9.           W razie spóźnienia, do czasu gry wliczany jest również czas spóźnienia.

10.         SNG zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej, przyczyny techniczne).

 

             

 

 

II. rezerwacje jednorazowe

1. Członkowie Stacji Nowa Gdynia mogą dokonywać  jednorazowych rezerwacji kortów/boisk.
Rezerwacji jednorazowej można dokonać:
- telefonicznie 42 714 21 21;

- mailowo rezerwacje@nowa-gdynia.pl;

- przez stronę  www.stacjanowagdynia.pl;

- osobiście w recepcji hali sportowej.

2.    Dokonanie rezerwacji jednorazowej jest możliwe, gdy wartość środków na karnecie jest równa cenie jednej usługi.

 Jeżeli klient dwukrotnie w ciągu miesiąca w odpowiednim terminie nie zgłosi rezygnacji z zarezerwowanego wcześniej kortu/boiska, Stacja Nowa Gdynia zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji w kolejnym miesiącu.

 

3. Członek SNG może upoważnić inną osobę do wykorzystania rezerwacji dokonanej na jego rzecz. Upoważnienie może dotyczyć wyłącznie osoby będącej Członkiem SNG.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. w związku z rezerwacjami.

             

1.           Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435.

 

2.           Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:            

a.           Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

b.           e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl,

c.           tel.: 42 714 21 21

3.           Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu.

 

4.           Dane osobowe przetwarzane będą celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, czyli w celu zapewnienia dostępności boisk dla osób korzystających z usług Administratora (należyte wykonanie umów z tymi osobami) oraz zapewnienia sprawnego i należytego funkcjonowania obiektu sportowego Administratora.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 5), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

6.Pani/Pana dane Administrator przekazuje podmiotom świadczącym w imieniu Administratora usługi obsługi rezerwacyjnej, podmiotom, które dostarczają rozwiązania informatyczne lub techniczne do rezerwacji.

 

7.Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych lub żądania ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym interesie. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na na dane kontaktowe wskazane w pkt 1 niniejszej informacji.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy RODO.

 

 .....................................................................

                                          Data i czytelny podpis właściciela danyc