Regulamin Grup Zorganizowanych korzystających z basenu

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin Grup Zorganizowanych korzystających z basenu

Regulamin Grup Zorganizowanych korzystających z basenu

1. Grupa zobowiązana jest zgłosić się do recepcji basenowej najpóźniej na 15 minut przed ustaloną godziną wejścia do wody.
2. Grupa musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna. Pobyt opiekuna jest bezpłatny.
3. Na każde 15 osób korzystających z basenu musi przypadać jeden opiekun.
4. Opiekun przed wejściem na basen zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z obowiązującym regulaminem basenu.
5. Korzystający z pływalni oraz opiekunowie są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników, spełniających funkcje nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenowej i pomieszczeń przynależnych.
6. Opiekun jest obecny z grupą na terenie hali basenowej i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na basenie.
7. Opiekun jest zobowiązany do ciągłego monitorowania podległej mu grupy z plaży basenowej.
8. Opiekun może wejść do wody jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z ratownikiem.
9. Dzieci i opiekunów obowiązuje strój kąpielowy, każda osoba musi także posiadać ręcznik i klapki.