REGULAMIN OBIEKTU BASENOWEGO
STACJA NOWA GDYNIA

 
I. CZEŚĆ OGÓLNA

1. Obiekt basenowy Stacja Nowa Gdynia (dalej „Obiekt”) stanowi zespół basenów – w tym basen sportowy, rekreacyjny i brodzik, sauny wraz z pokojem relaksacyjnym oraz
przebieralnie.
2. Aktualne godziny funkcjonowania obiektu znajdują się na naszej stronie internetowej stacjanowagdynia.pl
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu oraz korzystające z usług oferowanych w Obiekcie, zobowiązane są zapoznać się z niniejszym regulaminem Obiektu („Regulamin”)
przed wejściem na jego teren.
4. Każdy użytkownik Obiektu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w Obiekcie przed skorzystaniem z tych urządzeń (piktogramy) oraz do
przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
5. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Obiektu.
6. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
7. Nieznajomość niniejszego Regulaminu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń w Obiekcie nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie
z nich, a Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Obiektu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika
niniejszego Regulaminu i instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.
8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką dorosłych.
9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub nie stosujące się do zaleceń Ratowników, obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być poproszone
o opuszczenie Obiektu.
10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
- palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
- przebywania zwierząt;
- wstępu osobom po spożyciu alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ OBIEKTU


1. Pływalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku – należy zachować szczególną ostrożność.
2. Przed wejściem do przebieralni, w miejscu oznakowanym, obowiązuje zmiana obuwia na basenowe (tj. klapki, skarpety lateksowe, gumowe itp). Po zakończeniu pływania oraz
przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrzne następuje w miejscu do tego przeznaczonym. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
3. Dzieci i osoby korzystające z/lub wymagające pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
4. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała mydłem i dezynfekcji stóp.
5. Podczas korzystania ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych oraz poleceń obsługi.
6. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest pobyt opiekuna na starcie zjeżdżalni.
7. Zjeżdżalnia i sauny są miejscami o podwyższonym ryzyku.
8. Brodzik, a także umieszczone w brodziku i pozostałych nieckach atrakcje wodne – takie jak w szczególności kaskada, bicze wodne, przeciwprąd są integralną częścią Obiektu.
9. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
10. Opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego nadzorowania dzieci, podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych, przebywania w takim miejscu blisko lustra wody,
z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
11. Wychodzenie i wchodzenie do basenów może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych tj. przez schody czy drabinki.
12. Na terenie hali basenowej zabrania się:
- biegania;
- wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników;
- wchodzenia na balustrady, pod balustrady, na stanowiska ratowników, murki okalające baseny, liny oraz inne urządzenia i elementy konstrukcyjne nie służące do tego celu;
- wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników;
- użytkowania basenów i brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą ostrzegawczą lub w inny widoczny sposób;
-  skakania do wody;
- nurkowania czy wykonywania ćwiczeń bezdechowych;
- użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony;
- wnoszenia toreb, za wyjątkiem toreb z rzeczami do pielęgnacji dzieci i sprzętem pływackim;
- konsumpcji artykułów żywnościowych, poza barem i strefą wokół niego;
- wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i innych przedmiotów, niesłużących do pływania czy zabawy w wodzie;
- wnoszenia na halę basenową napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
- palenia;
- niszczenia wyposażenia;
- zanieczyszczania wody;
- żucia gumy;
- wchodzenia na obszar oznaczony taśmą ostrzegawczą lub tabliczką zabraniającą wejścia.
13. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na otwarte rany i skaleczenia.
14. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie hali
basenowej.
15. Opiekun grupy zobowiązany jest do monitorowania stanu grupy na plażach basenowych i w wodzie.
16. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania na hali basenowej.
17. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
18. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
19. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
20. Udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej odbywa się w miejscu zdarzenia lub w punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej.
21. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla osób nieumiejących pływać.
22. Obiekt jest monitorowany, zapis z monitoringu jest przechowywany przez 7 dni. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku
dostępne są w recepcji Obiektu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności osób, korzystających z Obiektu.


III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za zniszczenia, zagubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Rzeczy pozostawione na terenie Obiektu, a znalezione przez personel basenu można odebrać w recepcji.
3. Za zgubienie paska z kluczem czip, wyniesienie, bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie, obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
4. Za zgubienie klucza do depozytu obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.