1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107837, NIP 726-23-15-435, kapitał zakładowy 6.505.000,00 zł, adres siedziby: 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2.

2.       Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

a)  adres: 95-100 Zgierz, ul. Sosnowa 1

b) e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl

c) tel. 4217142121

3.       Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych między Tobą a Stacja Nowa Gdynia sp. z o. o.

4.       Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych Administratora jest także:

a)     dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez Administratora szkodą wyrządzoną przez Ciebie jako korzystającego z usług sportowych, a także obroną przed Twoimi roszczeniami w stosunku do Administratora,

b)     zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, innym osobom przebywającym na terenie obiektu sportowego Administratora oraz personelowi Administratora oraz zapewnienie ochrony mienia Administratora i mienia pozostawionego przez gości obiektu sportowego -  poprzez system monitoringu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

5.       Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, to Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

6.       Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

a)     dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych będą przechowywane  do czasu jej zakończenia;

b)     dane osobowe pozyskane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z umową będą przechowywane do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia  tych roszczeń,

c)     dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celu marketingowym będą przechowywane do czasu odwołania Twojej zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu,

d)     dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte,

e)     dane osobowe pozyskane w celu realizacji obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

7.     Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne lub dostarczają programy informatyczne lub usługi płatności zdalnej. Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, zapłaty za zajęcia lub karnety, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

8.       Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania.

9.       Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail rodo@nowa-gdynia.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby tego administratora danych, którego żądanie dotyczy.

10.     Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

11.     Podanie przez Ciebie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi jednak Administratorowi zawarcie z Tobą umowy o świadczenie usług sportowych.

12.     Podanie przez Ciebie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli jednak chcesz, aby kontaktować się z Tobą w celu realizacji umowy (np. informowanie o odwołaniu zajęć, itp.) lub w celu marketingowym, a nie podasz nam swoich danych kontaktowych (telefon, e-mail), to kontakt z Tobą w celu marketingowym, profilowanie Twoich danych w celu dopasowania oferty marketingowej do Twoich potrzeb oraz kontakt w celu realizacji umowy nie będą możliwe.

13.     Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingowym, to Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat wybieranych zajęć z oferty SNG, wykorzystywanych kanałów komunikacji, częstotliwości korzystania z zajęć. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.