Fitness & Gym

Ponad 100 godzin zajęć grupowych w tygodniu

Idź do strefy
SNG Tripak Plan - realizuj cele!

Sporty rakietkowe

Baza treningowa przyszłych mistrzów

Idź do strefy
Amatorska Liga Badmintona 2019_2020

Aquapark

Najszersza oferta Aqua fitness w Łodzi i okolicach

Idź do strefy
Uczymy pływać w każdym wieku

Więcej w SNG

Najbogatsza oferta zajęć fitness dla seniorów. A zarazem komfort, cisza i spokój. SNG oferuje wiele atrakcji dedykowanych osobom starszym!
Więcej
Zespół najwyższej klasy specjalistów czeka na Was, żeby spełnić Wasze marzenia i potrzeby.
Więcej
Nasza oferta dla biznesu to dopasowane do potrzeb klienta plany motywacyjne i pakiety sportowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ale przede wszystkim zadowolenie i zdrowie Waszych pracowników.
Więcej
Innowacyjne podejście do treningu obwodowego. Zintegrowane doświadczenie treningowe. Dzięku eGYM możesz maksymalnie spersonalizować założenia treningowe
Więcej
Zrobiliśmy w Stacji Nowa Gdynia już setki zdjęć i cały czas odkrywamy ją na nowo. Zapraszamy do przejrzenia, ale tylko w ramach zachęty - najlepiej jest pojawić się u nas i przekonać na własnej skórze jak w SNG jest pięknie.
Więcej
Poznaj nowy wymiar treningu rowerowego. Motywuj się do treningu dzięki sportowej rywalizacji. Tylko w SNG.
Więcej
Formalności są czasem potrzebne. Zestawienie regulaminów obowiązujących w SNG.
Więcej
Szukasz dobrej pracy? Znajdziesz ją w Stacji Nowa Gdynia. To miejsce, które swój sukces zawdzięcza dobrej atmosferze. Dołącz do nas!
Więcej
Dużo się dzieje w SNG - tutaj znajdziesz listę bieżących wydarzeń - turniejów, konwencji, maratonów - wraz z zasadami rozgrywek i formularzami zgłoszeniowymi.
Więcej

Regulamin rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach fitness

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS


1.Zajęcia fitness odbywają się zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.stacjanowagdynia.pl i w recepcji obiektu sportowego.

2. Z zajęć fitness w SNG mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich.

3.Osoby z chorobami przewlekłymi powinny, przed podjęciem zajęć, skonsultować się z instruktorem, a w razie potrzeby również z lekarzem.

4.Wstęp na zajęcia fitness mają wyłącznie osoby z wykupionymi zajęciami:
- wejście jednorazowe
- karnet na określoną ilość wejść
- karnet bez limitu wejść

oraz osoby z podpisaną umową członkowską.

5.Karnety imienne nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.

6. Po wejściu na salę fitness należy przekazać instruktorowi bilet wstępu na dane zajęcia.

7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom, które dokonały rezerwacji.

8. Rezerwacji można dokonać: telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 21 21; 42 714 21 22, tel. kom. 691 910 356, drogą mailową na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.stacjanowagdynia.pl

9. Rezerwacji można dokonać pod warunkiem posiadania ważnej opłaty członkowskiej i posiadania środków niezbędnych do jej pokrycia.  Rezerwację można odwołać bezkosztowo na 90 minut przed rozpoczęciem zajęć.

10. Jeżeli klient dwukrotnie w ciągu miesiąca w odpowiednim  terminie nie zgłosi rezygnacji z udziału w zarezerwowanych zajęciach, Stacja Nowa Gdynia zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji w kolejnym miesiącu oraz anulacji dotychczasowych rezerwacji.

11. SNG zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych (np. z przyczyn technicznych, zdarzeń losowych, organizacji wydarzeń sportowych i innych).

12. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem wszystkich  postanowień niniejszego regulaminu.

13. Podczas zajęć ćwiczący zobowiązany jest do zachowania ostrożności i postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.

14. Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i ściśle wg wskazań instruktora.

15. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy oraz zmienione czyste obuwie sportowe nie pozostawiające śladów, Ćwiczący jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Klient powinien zjawić się w recepcji SNG minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć  i dopełnić formalności. Osoby spóźnione nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

16.Instruktor ma prawo nie dopuścić klienta do uczestnictwa w zajęciach jeśli spóźnił się on powyżej 5 minut.

17. Ćwiczącemu nie wolno wnosić szklanych i otwartych naczyń na sale ćwiczeniowe oraz spożywać napojów mogących zabrudzić podłogę i przyrządy.

18. Organizator ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zmienić termin zajęć jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje Klientów telefonicznie lub mailowo, lub  poprzez stronę www i portale społecznościowe nie  później niż 24 h przed zajęciami.

19.Postanowienia punktu powyżej nie dotyczą sytuacji nagłych, na które SNG nie miała wpływu.

20. SNG zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostatecznej ilości zainteresowanych – minimum 2 osób.

21. Na sali fitness podczas zajęć przebywać mogą tylko osoby uczestniczące w zajęciach, ze względu na bezpieczeństwo zabrania się wprowadzania dzieci na salę fitness.

22.Kategorycznie zabronione jest:

-żucie gumy podczas zajęć.

- spożywanie alkoholu i palenie tytoniu (także e-papierosów)  na sali fitness,

- przebywanie na terenie sali fitness osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

23.Ćwiczący zobowiązany jest do pozostawienia miejsca zajęć w czystości i porządku.

24.Ćwiczący zobowiązany jest podporządkować się zaleceniom instruktorów Stacji Nowa Gdynia.

25. W przypadku kiedy klient wykupił karnet ilościowy na 4 lub 8 wejść (zrabatowana cena wejścia w karnecie w stosunku do wejścia jednorazowego) i nie wykorzysta go, może domagać się zwrotu gotówki (w terminie obowiązywania karnetu).

Kwota do zwrotu będzie będzie wyliczana z uwzględnieniem ceny jednorazowej usługi (rezygnacja z karnetu - utrata prawa do rabatu):

a) Klient wykupił karnet na 4 wejścia w miesiącu wykorzystał 2 wejścia wówczas:

115 zł -70 zł (2 * indywidualne wejście 35 zł) = 45 zł

b) Klient wykupił karnet na 8 wejść  wykorzystał 5 wejść wówczas

199 zł – ( 5* indywidualne wejście 35 zł) = 24 zł

 

 


 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. w związku z rezerwacjami zajęć

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435.

        Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl,

tel.: 42 714 21 21

Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe przetwarzane będą celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora czyli w celu zapewnienia dostępności miejsc na zarezerwowanych zajęciach oraz zapewnienia sprawnego i należytego funkcjonowania obiektu sportowego Administratora w związku z korzystaniem z usług sportowych w obiekcie Administratora.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 5), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych w celu związanym z rezerwacją zajęć przez następujący okres:

a.         na potrzeby rezerwacji  zajęć

b.         w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c.          w celu dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia;

d.         dane przetwarzane na podstawie zgody w celu objętym zgodą – do czasu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane Administrator przekazuje podmiotom świadczącym w imieniu Administratora usługi obsługi rezerwacyjnej, podmiotom, które dostarczają rozwiązania informatyczne lub techniczne do rezerwacji, Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych lub żądania ograniczenia przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym interesie. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na dane kontaktowe wskazane w pkt 1 niniejszej informacji. W przypadku, gdy złoży pani/Pan sprzeciw, to dokonane przez Panią/Pana rezerwacje zostaną anulowane.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

 

                                 ……………………………………………………………………………….

                                       Data i czytelny podpis właściciela danych

 

 

 

Więcej w SNG

Najbogatsza oferta zajęć fitness dla seniorów. A zarazem komfort, cisza i spokój. SNG oferuje wiele atrakcji dedykowanych osobom starszym!
Więcej
Zespół najwyższej klasy specjalistów czeka na Was, żeby spełnić Wasze marzenia i potrzeby.
Więcej
Nasza oferta dla biznesu to dopasowane do potrzeb klienta plany motywacyjne i pakiety sportowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ale przede wszystkim zadowolenie i zdrowie Waszych pracowników.
Więcej
Innowacyjne podejście do treningu obwodowego. Zintegrowane doświadczenie treningowe. Dzięku eGYM możesz maksymalnie spersonalizować założenia treningowe
Więcej
Zrobiliśmy w Stacji Nowa Gdynia już setki zdjęć i cały czas odkrywamy ją na nowo. Zapraszamy do przejrzenia, ale tylko w ramach zachęty - najlepiej jest pojawić się u nas i przekonać na własnej skórze jak w SNG jest pięknie.
Więcej
Poznaj nowy wymiar treningu rowerowego. Motywuj się do treningu dzięki sportowej rywalizacji. Tylko w SNG.
Więcej
Formalności są czasem potrzebne. Zestawienie regulaminów obowiązujących w SNG.
Więcej
Szukasz dobrej pracy? Znajdziesz ją w Stacji Nowa Gdynia. To miejsce, które swój sukces zawdzięcza dobrej atmosferze. Dołącz do nas!
Więcej
Dużo się dzieje w SNG - tutaj znajdziesz listę bieżących wydarzeń - turniejów, konwencji, maratonów - wraz z zasadami rozgrywek i formularzami zgłoszeniowymi.
Więcej

Trenerzy personalni

Adrian Bołdowicz


Czytaj
Karolina Fryt


Czytaj
Ewa Kaźmierczak


Czytaj
Damian Lipiński


Czytaj
Aneta Piotrowska


Czytaj
Agnieszka Szubert


Czytaj
Wojciech Wróblewski


Czytaj
Milena Zielińska


Czytaj
Tomasz Ziętara


Czytaj
Magdalena Żyła


Czytaj