REGULAMIN CENTRUM SPORTU (HALI SPORTOWEJ)


Definicje
Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia i skróty oznaczają:
• „SNG” – Stacja Nowa Gdynia, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem: Łódź,  ul. J.Kilińskiego 2;
• Regulamin – niniejszy Regulamin Stacji Nowa Gdynia – wraz z załącznikami;
• Członek „SNG” – osoba, która spełnia warunki określone w pkt 1 Regulaminu;
• Cennik – Cennik opłat obowiązujących Członków „SNG”, stanowiący załącznik nr 1;
• Karta – Członkowska Karta Identyfikacyjna;
• Obiekt – część hali sportowej wraz z otoczeniem położone w Zgierzu przy ul. Sosnowej 1, obsługiwane przez osoby zatrudnione przez „SNG”, udostępnione do korzystania Członkom „SNG” na zasadach określonych w Regulaminie;
• Recepcja –osoby zatrudnione przez „SNG”, oznaczone identyfikatorami, upoważnione do reprezentacji „SNG” w zakresie czynności wynikających z Regulaminu;
• Urządzenia Obiektu – boiska, korty, sale sportowe i pomieszczenia rekreacyjne – wraz z wyposażeniem – znajdujące się na terenie Obiektu;
• Zajęcia – zajęcia sportowe lub rekreacyjne organizowane przez „SNG”.

Zasady członkostwa

1. Warunkiem uzyskania członkostwa „SNG” jest:
• zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej,
• wniesienie opłaty członkowskiej.

2. Członkiem „SNG” może zostać osoba pełnoletnia. Małoletni może uzyskać członkostwo, jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji małoletniego wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

3. Członek „SNG” otrzymuje bezpłatnie Członkowską Kartę Identyfikacyjną zawierającą dane identyfikacyjne, które służą potwierdzeniu identyfikacji przez telefon lub telefax albo przy użyciu innych urządzeń służących komunikowaniu się na odległość.

4. Karta nie może być odstępowana bądź udostępniana do wykorzystania przez osoby trzecie. Dane identyfikacyjne nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

5. Każdy przypadek zagubienia albo uszkodzenia Karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji „SNG”. Nowa karta zostanie wydana po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku.

6. Członkowi „SNG” przysługuje prawo nabycia abonamentu specjalnego lub karnetu specjalnego, na warunkach określonych w Cenniku.


Warunki korzystania z obiektu „SNG”

7. Członek „SNG” posiadający ważną opłatę członkowską, może odpłatnie korzystać z Urządzeń Obiektu oraz uczestniczyć w Zajęciach.

8. Członek „SNG”, po pozostawieniu Karty w Recepcji, otrzymuje klucz do szafki osobistej, znajdującej się w szatni. Klucz do szafki osobistej należy zwrócić do Recepcji przed opuszczeniem Obiektu. W przypadku nie zwrócenia klucza do szafki przed opuszczeniem obiektu SNG, SNG pobiera karę umowną w wysokości 50 zł.

9. Członek „SNG” korzystający z Urządzeń Obiektu jest zobowiązany do używania specjalistycznego, czystego obuwia sportowego nie zostawiającego śladów na nawierzchni.

10. Członkowie „SNG” mogą odpłatnie wypożyczać sprzęt sportowy za pokwitowaniem.

11. Opłaty za korzystanie z Urządzeń Obiektu, udział w Zajęciach oraz za wypożyczenie sprzętu pobierane są wyłącznie przez recepcję, z góry za pokwitowaniem w formie wydruku fiskalnego.

12. Członek „SNG” zobowiązany jest we własnym zakresie do pełnego rozpoznania swoich psychicznych i fizycznych możliwości lub ograniczeń w zakresie korzystania z Urządzeń Obiektu lub uczestniczenia w Zajęciach.

13. Członkowie „SNG” mogą dokonywać jednorazowych lub stałych (w powtarzających się z góry określonych terminach) rezerwacji Urządzeń Obiektu lub udziału w Zajęciach na zasadach określonych w odrębnych regulaminach:

a) regulamin rezerwacji na tenisa, badmintona i squasha;

b) regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness.


Odpowiedzialność za szkody. Kary umowne

14. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni Urządzeń Obiektu na skutek stosowania nieodpowiedniego obuwia, użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów specjalistycznego czyszczenia lub naprawy nawierzchni.

15. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie lub w Cenniku Członek „SNG” zobowiązany jest do zapłaty na rzecz „SNG” kar umownych określonych w Cenniku. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody „SNG” może dochodzić nadwyżki na zasadach ogólnych.


Postanowienia końcowe

16. Treść rozmów telefonicznych z Recepcją może być nagrywana.

17. Regulamin może zostać zmieniony przez „SNG”. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu powinno zostać wyłożone w Recepcji na czternaście dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Członek „SNG” przed terminem zmiany Regulaminu może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa – z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty członkowskiej w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu członkostwa.

18. „SNG” ma prawo wykluczenia osoby naruszającej Regulamin z grona Członków „SNG” – z zachowaniem roszczeń wynikających z Regulaminu.