Regulamin

 

Regulamin sprzedaży online

Definicje:

Klub - Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-421, ul. Jana Kilińskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107837; NIP: 726-23-15-435, REGON: 47227963. Obiekty sportowe i miejsce świadczenia usług przez Klub znajdują się w Zgierzu (95-100) ul. Sosnowa 1. Adres e-mail w sprawie ochrony danych osobowych - rodo@nowa-gdynia.pl

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Strona internetowa - strona internetowa www.stacjanowagdynia.pl

Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

Użytkownik – określona w Polityce Cookies osoba korzystająca ze strony internetowej i systemu sprzedaży Klubu.

 

 1. Regulamin określa zakres usług świadczonych przez Klub drogą elektroniczną polegający przede wszystkim na sprzedaży Karnetów, a także biletów, kursów i wejść na wydarzenia organizowane przez Klub. Postanowienia Regulaminu dot. sprzedaży Karnetów stosuje się odpowiednio do sprzedaży oraz świadczenia przez Klub pozostałych usług.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Klubem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  1. zarejestrowania się na stronie internetowej www.stacjanowagdynia.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail), numer telefonu, adres;
  2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej;
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym, przelewem on-line lub za pomocą karty płatniczej – w ramach jednego z obsługiwanych systemów płatności elektronicznych w momencie zawierania umowy;
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji „Regulaminy SNG”.  Zakup przez Internet jest równoznaczny z akceptacją  jego treści.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego zapewnianego prze podmiot zewnętrzny realizujący płatności.
 5. Ceny Karnetów zawierają VAT (podatek od towarów i usług).
 6. Zakupiony Karnet zostanie odnotowany na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Klub informacji o ustanowieniu nowej transakcji i wpływie środków na rachunek Klubu lub operatora płatności.
 8. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie Klubu. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 9. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w trakcie składania zamówienia. Zgłoszenie można przesłać również po złożeniu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 12. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 13. Wszelkie reklamacje należy kierować do Klubu. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl
 14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu;
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 15. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 16. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 17. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów - za wyjątkiem przypadków określonych przepisach, niniejszym Regulaminie lub regulaminach podmiotów zewnętrznych obsługujących zamówienie i płatność. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty złożenia zamówienia na Karnet.
 18. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 19. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia w terminie 14 dni oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub na piśmie na adres ul. Sosnowa 1 95-100 Zgierz. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 20. W razie odstąpienia od umowy Klub dokona zwrotu wartości zamówienia na rachunek Kupującego. Po odstąpieniu od umowy Kupujący nie może w ramach Karnetu korzystać z usług Klubu. W przeciwnym razie, Klub jest uprawniony do naliczenia opłat za korzystanie przez Kupującego z zajęć sportowych i innych odpłatnych usług w ramach Karnetu według obowiązującego cennika.
 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego, Kupujący nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego
 22. Klub dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  2. odstąpienia od umowy;
  3. uznania reklamacji.
 23. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i klauzule informacyjne znajdują się w ścieżce zakupowej w systemie sprzedaży karnetu oraz na stronie internetowej w jej zakładce „Regulaminy SNG”. Administratorem danych osobowych jest Klub.
 24. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom płatności i operatorom w celu realizacji zamówienia.
 25. Kupującemu przysługuje prawo żądania usunięcia, zmiany, sprostowania swoich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania na zasadach określonych ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).   
 26. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi jednak Klubowi dokonanie rejestracji lub realizację zamówienia.
 27. Klub na swojej stronie internetowej korzysta z plików „cookies”, szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików określa Polityk Cookies stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
 28. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.stacjanowagdynia.pl. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 29. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Do:

Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-421, ul. Jana Kilińskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107837; NIP: 726-23-15-435, REGON: 47227963.

 

 

Ja …………………………… odstępuję od umowy sprzedaży ……………………………………… (karnet/towar),

zawartej w dniu ……………………… zamówienie nr……………………………………… (numer zamówienia lub

karnetu umożliwiający jego identyfikację).

 

Powód odstąpienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. (opcjonalnie)

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………

Nr rachunku bankowego do zwrotu ceny: …………………………………………………………………………

 

Data i podpis:

 

……………………………………………

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - Polityka Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. „ciasteczka”. Są to pliki zapisywanie tymczasowo lub na stałe na Twoim urządzeniu, których głównym celem jest sprawienie by korzystanie ze strony było szybsze i wygodniejsze. Ciasteczka m.in.: przyspieszają czas załadownia strony, ułatwiają korzystanie z niej, personalizują wygląd strony i zamieszczane na niej reklamy lub utrzymują Cię zalogowanym na każdej podstronie. W swojej przeglądarce możesz zawsze wyłączyć tę funkcjonalność. Niżej szczegółowa Polityka Cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-421, ul. Jana Kilińskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107837; NIP: 726-23-15-435, REGON: 47227963 („Klub”).

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

 1. Klub stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. W ramach strony internetowej i systemu sprzedaży stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie np. uwierzytelniające pliki cookies;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

 

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem partnerów.

 

 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.
powered by Fitnet SPORTIT