Regulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych 2022/2023

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych 2022/2023

 

 

Regulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych

 

1.      Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Obiektu Basenowego. 

2.      W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet i posiadają ważną kartę członkowską. Karnet upoważnia do uczestnictwa w 10 zajęciach. Zajęcia trwają: przedszkole pływackie - 30 minut, nauka pływania oraz pływanie sportowe - 45 min, pływanie sportowe 11+ lat - 45 min. 

3.      Karnet ważny jest przez: 84 dni - nauka pływania, 49 dni - pływanie sportowe. 

4.      Koszt karnetu wynosi: 400 zł - przedszkole pływackie, 450 zł - nauka pływania dzieci 6-8 i 8-11lat , 500zł - nauka pływania dla młodzieży i dorosłych (11+).

5.      Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określonym dniu tygodnia i o określonej godzinie. 

6.      Rezerwacji można dokonać pod warunkiem posiadania ważnej opłaty członkowskiej i posiadania środków niezbędnych do jej pokrycia. Rezerwację można odwołać bez kosztowo na 90 minut przed rozpoczęciem zajęć (telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 21 21; 42 714 21 40, tel. kom. 691 910 356, drogą mailową na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.stacjanowagdynia.pl). Po tym czasie zajęć nie można odwołać, w przypadku osób które wykupiły wejścia w formie karnetu, nieobecność pobierana jest z niego. W przypadku wykupionych indywidualnych zajęć na dany termin zajęcia przepadają. W tym wypadku zajęć nie można odrobić w innym terminie. 

7.      Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom, które dokonały rezerwacji.  

8.      Po zakończeniu ważności karnetu, możliwe jest wykupienie w ciągu 7 dni kolejnego karnetu w celu kontynuacji zajęć. Po upływie tego terminu nastąpi wykreślenie z listy uczestników danych zajęć. 

9.      Rodzic /Opiekun doprowadza dziecko do strefy basenowej, a po zakończonej lekcji odbiera dziecko z tego samego miejsca. 

10.   Przy każdym wejściu na basen dziecka powyżej 13 roku życia w ramach karnetu przysługuje dodatkowo 25 minut pobytu na basenie. 

11.   W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia w ramach karnetu przysługuje dodatkowo 25 minut pobytu na basenie pod opieką rodzica/opiekuna w stroju kąpielowym/sportowym. Prawo to nie przysługuje dzieciom w przypadku braku obecności rodzica/opiekuna w stroju kąpielowym /sportowym na basenie. 

12.   Osoby towarzyszące, opiekunowie/rodzice chcący obserwować zajęcia bądź nadzorować dziecko zobowiązane są wykupić wejście do Aquaparku (zgodnie z cennikiem Aquaparku) i przebrać się w strój kąpielowy/sportowy (krótkie spodenki, koszulka, klapki basenowe). 

13.   Za czas spędzony na basenie powyżej limitu określonego w pkt. 2, wydłużonego o postanowienia pkt. 10 i 11 obowiązuje dopłata w wysokości 0,50 zł min. 

14.   W przypadku, jeżeli rodzic/opiekun nie wchodzi na basen po zakończonych zajęciach, a dziecko korzysta z dodatkowego pobytu na basenie (zgodnie z pkt. 10 i 11) odbiera dziecko po zakończeniu lekcji pływania (nie przysługuje wówczas 25 minutowy czas wolny na basenie). 

15.   Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą od 10 do 15 osób. W przypadku, gdy liczebność uczestników grupy spadnie poniżej 8 osób organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy po wygaśnięciu ważności karnetów. 

16.   Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego. 

17.   Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni, w szatni oraz w czasie dodatkowego pobytu na basenie odpowiedzialność ponosi opiekun. 

18. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała. 

19. W sezonie 2022/2023 zajęcia rozpoczynają się 12.09.2022, kończą się 25.06.2023. 

20. Dni wolne od zajęć w sezonie 2022/2023 :


01.11.2022  ( wtorek) – Wszystkich Świętych
11.11.2022  ( piątek ) – Święto Niepodległości
Od 22.12.2022 do 01.01.2023 – Przerwa świąteczna
6.01.2023 ( piątek )– Święto Trzech Króli

16.01.2023 – 29.01.2023 - Ferie Zimowe
7.04.2023 – 10.04.2023 -  Święta Wielkanocne
1.05.2023 do 03.05.2023 – „majówka”
08.06.2023 ( czwartek )– Boże Ciało


21. W przypadku kiedy klient wykupił karnet ilościowy na 10 wejść (zrabatowana cena wejścia w karnecie w stosunku do wejścia jednorazowego) i nie wykorzysta go, może domagać się zwrotu gotówki (w terminie obowiązywania karnetu). Kwota do zwrotu będzie wyliczana z uwzględnieniem ceny jednorazowej usługi  

     (rezygnacja z karnetu - utrata prawa do rabatu):

      przykłady:

a)      Klient wykupił karnet na 10 wejść na naukę pływania dla dziecka w wieku 6-8 lat, wykorzystał 3   

        wejścia, wówczas:

               450 zł -165 zł (3 * indywidualne wejście 55 zł)  = 285zł (kwota do zwrotu).
 
b)      Klient wykupił karnet na 10 wejścia przedszkole pływackie,  wykorzystał 5 wejść, wówczas:

               400 zł – 240 zł ( 5* indywidualne wejście 48 zł) = 160 zł. 

22.  SNG zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych (np. z przyczyn technicznych, zdarzeń losowych i innych).

23. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem wszystkich  postanowień niniejszego regulaminu.

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin.

Imię i nazwisko kursanta………………………………………………………………………………………….…….

Data urodzenia kursanta ………………………………………..……………………………………………..……….

e-mail rodzica/opiekuna dziecka …………………………………………………………….……………………

 

Oświadczam, że u mojego dziecka / u mnie nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie.

 

 ……………………..…..                                                                             ………………………………………

data                                                                                                          czytelny podpis opiekuna

 

Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. informuje Cię, że:

 

1.          Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435

2.          Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

a.       Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

b.       e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl,

c.        tel.: 42 714 21 21
 

3.       Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie.

4.       Twoje dane osobowe będą także przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć na pływalni – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

5.       Twoje dane osobowe będą też przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu umowy na prowadzenie zajęć „kursy pływania dla dzieci i dorosłych ” – w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

6.       Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie przetwarzane będą ponadto w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych zajęciami na pływalni z udziałem Twojego dziecka i Twoim;

7.       Jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę, to:

a)       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.            na potrzeby prowadzenia zajęć - do czasu wykreślenia z listy uczestników danych zajęć,

b.            w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c.             w celu dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia;

d.            dane przetwarzane na podstawie zgody w celu objętym zgodą – do czasu cofnięcia zgody.

9.       Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

10.    Dane dziecka Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. pozyskała od przedstawiciela ustawowego dziecka w związku z realizacją zajęć na pływalni.

10.    Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych, a także żądania przenoszenia danych.

11.    Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych dziecka w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a w przypadku Twoich danych - także wobec profilowania (jeżeli dotyczy). Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego pakietu informacyjnego.

12.    Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych dziecka, którego jesteś prawnym opiekunem narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

13.    Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych i prowadzonych przez Stację Nowa Gdynia, częstotliwości korzystania z serwisu internetowego stacjanowagdynia.pl.  Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.  Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko, jeśli udzieliłeś/łaś zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

14.    Podanie przez Ciebie danych wskazanych w regulaminie nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych określających Ciebie i dziecko uniemożliwi udział dziecka w zajęciach na pływalni.

 

 

 

        Zgierz, dnia         …………………                                      Podpis            …………………………