Regulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych 2022/2023

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych 2022/2023

 

 

Regulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych

 

1.      Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Obiektu Basenowego. 

2.      W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet. Karnet upoważnia do uczestnictwa w 10 zajęciach. Zajęcia trwają: przedszkole pływackie - 30 minut, nauka pływania oraz pływanie sportowe - 45 min, pływanie sportowe 11+ lat - 45 min. 

3.      Karnet ważny jest przez: 84 dni - nauka pływania, 49 dni - pływanie sportowe. 

4.      Koszt karnetu wynosi: 400 zł - przedszkole pływackie, 450 zł - nauka pływania dzieci 6-8 i 8-11lat , 500zł - nauka pływania dla młodzieży i dorosłych (11+).

5.      Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określonym dniu tygodnia i o określonej godzinie. 

6.      Rezerwacji można dokonać pod warunkiem posiadania środków niezbędnych do jej pokrycia. Rezerwację można odwołać bez kosztowo na 90 minut przed rozpoczęciem zajęć (telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 21 21; 42 714 21 40, tel. kom. 691 910 356, drogą mailową na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.stacjanowagdynia.pl). Po tym czasie zajęć nie można odwołać, w przypadku osób które wykupiły wejścia w formie karnetu, nieobecność pobierana jest z niego. W przypadku wykupionych indywidualnych zajęć na dany termin zajęcia przepadają. W tym wypadku zajęć nie można odrobić w innym terminie. 

7.      Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom, które dokonały rezerwacji.  

8.      Po zakończeniu ważności karnetu, możliwe jest wykupienie w ciągu 7 dni kolejnego karnetu w celu kontynuacji zajęć. Po upływie tego terminu nastąpi wykreślenie z listy uczestników danych zajęć. 

9.      Rodzic /Opiekun doprowadza dziecko do strefy basenowej, a po zakończonej lekcji odbiera dziecko z tego samego miejsca. 

10.   Przy każdym wejściu na basen dziecka powyżej 13 roku życia w ramach karnetu przysługuje dodatkowo 25 minut pobytu na basenie. 

11.   W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia w ramach karnetu przysługuje dodatkowo 25 minut pobytu na basenie pod opieką rodzica/opiekuna w stroju kąpielowym/sportowym. Prawo to nie przysługuje dzieciom w przypadku braku obecności rodzica/opiekuna w stroju kąpielowym /sportowym na basenie. 

12.   Osoby towarzyszące, opiekunowie/rodzice chcący obserwować zajęcia bądź nadzorować dziecko zobowiązane są wykupić wejście do Aquaparku (zgodnie z cennikiem Aquaparku) i przebrać się w strój kąpielowy/sportowy (krótkie spodenki, koszulka, klapki basenowe). 

13.   Za czas spędzony na basenie powyżej limitu określonego w pkt. 2, wydłużonego o postanowienia pkt. 10 i 11 obowiązuje dopłata w wysokości 0,50 zł min. 

14.   W przypadku, jeżeli rodzic/opiekun nie wchodzi na basen po zakończonych zajęciach, a dziecko korzysta z dodatkowego pobytu na basenie (zgodnie z pkt. 10 i 11) odbiera dziecko po zakończeniu lekcji pływania (nie przysługuje wówczas 25 minutowy czas wolny na basenie). 

15.   Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą od 10 do 15 osób. W przypadku, gdy liczebność uczestników grupy spadnie poniżej 8 osób organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy po wygaśnięciu ważności karnetów. 

16.   Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego. 

17.   Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni, w szatni oraz w czasie dodatkowego pobytu na basenie odpowiedzialność ponosi opiekun. 

18. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała. 

19. W sezonie 2022/2023 zajęcia rozpoczynają się 12.09.2022, kończą się 25.06.2023. 

20. Dni wolne od zajęć w sezonie 2022/2023 :


01.11.2022  ( wtorek) – Wszystkich Świętych
11.11.2022  ( piątek ) – Święto Niepodległości
Od 22.12.2022 do 01.01.2023 – Przerwa świąteczna
6.01.2023 ( piątek )– Święto Trzech Króli
16.01.2023 – 29.01.2023 - Ferie Zimowe
7.04.2023 – 10.04.2023 -  Święta Wielkanocne
1.05.2023 do 03.05.2023 – „majówka”
08.06.2023 ( czwartek )– Boże Ciało


21. W przypadku kiedy klient wykupił karnet ilościowy na 10 wejść (zrabatowana cena wejścia w karnecie w stosunku do wejścia jednorazowego) i nie wykorzysta go, może domagać się zwrotu gotówki (w terminie obowiązywania karnetu). Kwota do zwrotu będzie wyliczana z uwzględnieniem ceny jednorazowej usługi  

     (rezygnacja z karnetu - utrata prawa do rabatu):

      przykłady:

a)      Klient wykupił karnet na 10 wejść na naukę pływania dla dziecka w wieku 6-8 lat, wykorzystał 3   

        wejścia, wówczas:

               450 zł -165 zł (3 * indywidualne wejście 55 zł)  = 285zł (kwota do zwrotu).
 
b)      Klient wykupił karnet na 10 wejścia przedszkole pływackie,  wykorzystał 5 wejść, wówczas:

               400 zł – 240 zł ( 5* indywidualne wejście 48 zł) = 160 zł. 

22.  SNG zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych (np. z przyczyn technicznych, zdarzeń losowych i innych).

23. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem wszystkich  postanowień niniejszego regulaminu.


Wykupienie karnetu nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na zajęcia. W celu rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją. Prosimy o przybycie minimum 5 miniut przed czasem w celu dokonania formalności. Przypadku spóźnień recepcja może odmówić wydania biletu wstepu. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin.

Imię i nazwisko kursanta………………………………………………………………………………………….…….

Data urodzenia kursanta ………………………………………..……………………………………………..……….

e-mail rodzica/opiekuna dziecka …………………………………………………………….……………………Oświadczam, że u mojego dziecka / u mnie nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie.

 

 ……………………..…..                                                                             ………………………………………

data                                                                                                          czytelny podpis opiekuna

 

Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. informuje Cię, że:

 

1.          Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435

2.          Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

a.       Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

b.       e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl,

c.        tel.: 42 714 21 21
 

3.       Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie.

4.       Twoje dane osobowe będą także przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć na pływalni – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

5.       Twoje dane osobowe będą też przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu umowy na prowadzenie zajęć „kursy pływania dla dzieci i dorosłych ” – w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

6.       Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie przetwarzane będą ponadto w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych zajęciami na pływalni z udziałem Twojego dziecka i Twoim;

7.       Jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę, to:

a)       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.            na potrzeby prowadzenia zajęć - do czasu wykreślenia z listy uczestników danych zajęć,

b.            w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c.             w celu dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia;

d.            dane przetwarzane na podstawie zgody w celu objętym zgodą – do czasu cofnięcia zgody.

9.       Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

10.    Dane dziecka Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. pozyskała od przedstawiciela ustawowego dziecka w związku z realizacją zajęć na pływalni.

10.    Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych, a także żądania przenoszenia danych.

11.    Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych dziecka w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a w przypadku Twoich danych - także wobec profilowania (jeżeli dotyczy). Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego pakietu informacyjnego.

12.    Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych dziecka, którego jesteś prawnym opiekunem narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

13.    Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych i prowadzonych przez Stację Nowa Gdynia, częstotliwości korzystania z serwisu internetowego stacjanowagdynia.pl.  Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.  Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko, jeśli udzieliłeś/łaś zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

14.    Podanie przez Ciebie danych wskazanych w regulaminie nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych określających Ciebie i dziecko uniemożliwi udział dziecka w zajęciach na pływalni.

 

 

 

        Zgierz, dnia         …………………                                      Podpis            …………………………