Regulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych 2021/2022

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych 2021/2022

Regulamin udziału w kursach pływania dla dzieci i dorosłych

    I.  Regulamin uczestnictwa w kursach pływania dla dzieci i dorosłych w Stacji Nowa Gdynia

 

1.        Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Obiektu Basenowego.

2.        W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet i posiadają ważną kartę członkowską. Karnet upoważnia do uczestnictwa w 10 zajęciach. Zajęcia trwają: przedszkole pływackie - 30 minut, nauka pływania oraz pływanie sportowe - 45 min, pływanie sportowe 11+ lat - 45 min.

3.        Karnet ważny jest przez: 84 dni - nauka pływania, 49 dni - pływanie sportowe.

4.        Koszt karnetu wynosi: 350 zł - przedszkole pływackie, 400 zł - nauka pływania dzieci 6-8 i 8-11lat , 450zł - nauka pływania dla młodzieży i dorosłych (11+)

5.        Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określonym dniu tygodnia i o określonej godzinie.

6.        Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 21 21; 42 714 21 40, tel. kom. 691 910 356, drogą mailową na adres: rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.stacjanowagdynia.pl

7.        Rezerwacji można dokonać pod warunkiem posiadania ważnej opłaty członkowskiej i posiadania środków niezbędnych do jej pokrycia. Rezerwację można odwołać bez kosztowo na 90 minut przed rozpoczęciem zajęć (telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 21 21; 42 714 21 40, tel. kom. 691 910 356, drogą mailową na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.stacjanowagdynia.pl)

8.        Po zakończeniu ważności karnetu, możliwe jest wykupienie w ciągu 7 dni kolejnego karnetu w celu kontynuacji zajęć. Po upływie tego terminu nastąpi wykreślenie z listy uczestników danych zajęć.

9.        Rodzic/Opiekun doprowadza dziecko do strefy basenowej, a po zakończonej lekcji odbiera dziecko z tego samego miejsca.

10.      Przy każdym wejściu na basen dziecka powyżej 13 roku życia w ramach karnetu przysługuje dodatkowo 25 minut pobytu na basenie.

11.      W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia w ramach karnetu przysługuje dodatkowo 25 minut pobytu na basenie pod opieką rodzica/opiekuna w stroju kąpielowym/sportowym. Prawo to nie przysługuje dzieciom w przypadku braku obecności rodzica/opiekuna w stroju kąpielowym/sportowym na basenie.

12.      Osoby towarzyszące, opiekunowie/rodzice chcący obserwować zajęcia bądź nadzorować dziecko zobowiązane są wykupić wejście do Aquaparku (zgodnie z cennikiem Aquaparku) i przebrać się w strój kąpielowy/sportowy (krótkie spodenki, koszulka, klapki basenowe).

13.      Za czas spędzony na basenie powyżej limitu określonego w pkt. 2, wydłużonego o postanowienia pkt. 10 i 11 obowiązuje dopłata w wysokości 0,50 zł min.

14.      W przypadku, jeżeli rodzic/opiekun nie wchodzi na basen po zakończonych zajęciach, a dziecko korzysta z dodatkowego pobytu na basenie (zgodnie z pkt. 10 i 11) odbiera dziecko po zakończeniu lekcji pływania (nie przysługuje wówczas 25 minutowy czas wolny na basenie).

15.      Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą od 10 do 15 osób. W przypadku, gdy liczebność uczestników grupy spadnie poniżej 8 osób organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy po wygaśnięciu ważności karnetów.

16.      Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego.

17.      Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni, w szatni oraz w czasie dodatkowego pobytu na basenie odpowiedzialność ponosi opiekun.

18.      Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała.

19.    W sezonie 2021/2022 zajęcia rozpoczynają się 13.09.2021, kończą się 24.06.2022.

20.    Dni wolne od zajęć w sezonie 2021/2022 : 11.11.2021 czwartek, (Święto Niepodległości), 24-25.12.2021 ( piątek, sobota) Wigilia, Boże Narodzenie, 1.01.2022 (sobota) Nowy Rok, 6.01.2022 (czwartek) Trzech Króli, 14.02.2022-27.02.2022( ferie zimowe ), 16.04.2022 Wielka Sobota ,18.04.2022  poniedziałek (Wielkanoc), 03.05.2022 ( wtorek), 16.06.2022 (czwartek) Boże Ciało.

25. W przypadku kiedy klient wykupił karnet ilościowy na 10 wejść (zrabatowana cena wejścia w karnecie w stosunku do wejścia jednorazowego) i nie wykorzysta go, może domagać się zwrotu gotówki (w terminie obowiązywania karnetu).

Kwota do zwrotu będzie będzie wyliczana z uwzględnieniem ceny jednorazowej usługi (rezygnacja z karnetu - utrata prawa do rabatu):

przykłady:

a) Klient wykupił karnet na 10 wejść na naukę pływania dla dziecka w wieku 6-8 lat, wykorzystał 3 wejścia, wówczas:

400 zł -144 zł (3 * indywidualne wejście 48 zł)  = 256zł (kwota do zwrotu)

b) Klient wykupił karnet na 4 wejścia na idnywidulaną naukę pływania na 60min,  wykorzystał 3 wejścia, wówczas:

480 zł – ( 3* indywidualne wejście 150 zł) = 30 zł

      Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin.

[Nazwisko] ……………………………..[Imię]………………………………….

[Data urodzenia]………………………………………………………………….

[email]……………………………………………………………………………

 

      Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie

[Data, miejscowośc]………………………………[Podpis]………………………………….

     

 

Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. informuje Cię, że:

1.            Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435

2.            Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

a.          Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

b.          e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl,

c.           tel.: 42 714 21 21

3.            Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie.

4.            Jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę, to:

a.          Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

b.          Twoje dane osobowe będą także przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć na pływalni - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

c.           Twoje dane osobowe będą też przetwarzane przez Administratora danych po rozwiązaniu umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

d.          Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji zajęć na zasadach określonych w regulaminie przetwarzane będą ponadto w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu: dochodzenia lub obrony roszczeń związanych zajęciami na pływalni z udziałem dziecka;

5.            Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 

a.          w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione

b.          w celu dochodzenia lub obrony roszczeń - do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia;

c.           dane przetwarzane na podstawie zgody w celu objętym zgodą - do czasu cofnięcia zgody.

6.            Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, promocyjne (mailing, newsletter) - jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

7.            Dane dziecka Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. pozyskała od przedstawiciela ustawowego dziecka w związku z realizacją zajęć na pływalni.

8.            Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych, a także żądania przenoszenia danych.

9.            Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych dziecka w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a w przypadku Twoich danych - także wobec profilowania Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego pakietu informacyjnego.

10.         Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych dziecka, którego jesteś prawnym opiekunem narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

11.         Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach, częstotliwości korzystania z serwisu internetowego stacjanowagdynia.pl. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.  Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko, jeśli udzieliłeś/łaś zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

12.         Podanie przez Ciebie danych wskazanych w regulaminie nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych określających Ciebie i dziecko uniemożliwi udział dziecka w zajęciach na pływalni.

    

Zgierz, [Data]…………………………………………………………………………...

[Nazwisko]…………………………………[Imię]…………………………………….

[Podpis czytelny] ……………………………………………………………………….

 

    

Zgierz, [Data],

[Nazwisko], [Imie]

 

Podpis opiekuna