Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci 2022/2023

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci 2022/2023

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci „Wodniś” w Stacji Nowa Gdynia. 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Obiektu Basenowego.

  2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet. Karnet upoważnia do uczestnictwa dziecka wraz z jednym opiekunem w 10 zajęciach. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 30 min.

  3. Karnet ważny jest przez 11 tygodni, na wypadek jednej nieobecności.

  4. W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach innej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji.

  5. Koszt karnetu wynosi 500 zł- 10 zajęć.

  6. Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określonym dniu tygodnia i o określonej godzinie. Uczestnictwo w zajęciach w innym terminie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją pływalni.

  7. Po zakończeniu ważności karnetu możliwe jest wykupienie w ciągu 7 dni kolejnego karnetu w celu kontynuacji zajęć. Po upływie tego terminu nastąpi wykreślenie dziecka z listy uczestników danych zajęć.

  8. Rezerwację można odwołać bezkosztowo na 90 minut przed rozpoczęciem zajęć (telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 21 21; 42 714 21 40, tel. kom. 691 910 356, drogą mailową na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.stacjanowagdynia.pl Po tym czasie zajęć nie można odwołać, w przypadku osób które wykupiły wejścia w formie karnetu, nieobecność pobierana jest z niego. W przypadku wykupionych indywidualnych zajęć na dany termin zajęcia przepadają. W tym wypadku zajęć nie można odrobić w innym terminie.

  9. Przy każdym wejściu na basen w ramach karnetu opiekunowi i dziecku przysługuje dodatkowo 30 minut pobytu na basenie oraz 30 minut na przebranie. Za czas spędzony na basenie powyżej tego limitu obowiązuje dopłata w wysokości 0,50 zł za każdą minutę.

  10. Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą od 8 do 12 dzieci. W przypadku, gdy liczebność uczestników grupy spadnie poniżej 6 osób organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy i zaproponowania przejścia do innej w tym samym przedziale wiekowym. Zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów.

  11. Istnieje możliwość dołączenia w dowolnym momencie do grupy, o ile są wolne miejsca.

  12. W każdych zajęciach uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

  13. Opiekun i dziecko zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego.

  14. Osoby towarzyszące, chcące obserwować zajęcia, zobowiązane są wykupić wejście na pływalnię (zgodnie z cennikiem pływalni) i przebrać się w strój kąpielowy.

  15. Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni oraz w szatni odpowiedzialność ponosi opiekun.

  16. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała.

  17. Dzieci do lat 3 uczestniczące w zajęciach obowiązkowo winny być ubrane w specjalne, szczelne, wodoodporne pieluchomajtki. Po zajęciach pieluchomajtki należy zdejmować w szatni. Niedopuszczalne jest przebieranie dziecka w basenie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

  18. W zajęciach grupy wiekowej powyżej 4 lat mogą uczestniczyć dzieci kontynuujące naukę pływania, dzieci rozpoczynające naukę uczestniczą w zajęciach grupy wiekowej powyżej 2 lat.

  19. W sezonie 2022/2023 zajęcia rozpoczynają się 3 września 2022r (sobota), kończą się 25 czerwca 2023r (niedziela).

  20. Dni wolne od zajęć w sezonie 2022/2023:


  12.11.2022 (sobota)

  13.11.2022 (niedziela)

  24.12.2022 (sobota) Wigilia

  25.12.2022 (niedziela) Boże Narodzenie

  31.12.2022 (sobota) Sylwester

  01.01.2023 (niedziela) Nowy Rok

  08.04.2023 (sobota) Wielka Sobota

  09.04.2023 (niedziela) Wielkanoc

  29.04.2023 (sobota) „majówka”

  30.04.2023 (niedziela) „majówka”

  03.05.2023 (środa) „majówka”


  21. W przypadku kiedy klient wykupił karnet ilościowy na 10 wejść (zrabatowana cena wejścia w karnecie w stosunku do wejścia jednorazowego) i nie wykorzysta go, może domagać się zwrotu gotówki (w terminie obowiązywania karnetu).

  Kwota do zwrotu będzie będzie wyliczana z uwzględnieniem ceny jednorazowej usługi (rezygnacja z karnetu - utrata prawa do rabatu):

  przykłady:

  a) Klient wykupił karnet na 10 wejść na Wodnisia, wykorzystał 4 wejścia, wówczas:

  500 zł -240 zł (5 * pojedyncze wejście 60 zł) = 260 zł (kwota do zwrotu)


  b) Klient wykupił karnet na 10 wejść na usługę WODNIŚ, wykorzystał 8 zajęć , wówczas:

  500 zł – 480 zł ( 8* indywidualne wejście 60 zł) = 20 zł (kwota do zwrotu)


  Wykupienie karnetu nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na zajęcia. W celu rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin.

  Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………….…….

  Data urodzenia dziecka ………………………………………..……………………………………………..……….

  e-mail rodzica/opiekuna dziecka …………………………………………………………….……………………  Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie.

  ……………………..….. ………………………………………

  data czytelny podpis opiekuna  Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. informuje Cię, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435

  2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

  a. Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

  b. e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl,

  c. tel.: 42 714 21 21


  3. Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie.

  4. Twoje dane osobowe będą także przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć na pływalni – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

  5. Twoje dane osobowe będą też przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu umowy na prowadzenie zajęć „Wodniś” – w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

  6. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie przetwarzane będą ponadto w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych zajęciami na pływalni z udziałem Twojego dziecka i Twoim;

  7. Jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę, to:

  a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  a. na potrzeby prowadzenia zajęć - do czasu wykreślenia z listy uczestników danych zajęć,

  b. w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

  c. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia;

  d. dane przetwarzane na podstawie zgody w celu objętym zgodą – do czasu cofnięcia zgody.

  9. Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

  10. Dane dziecka Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. pozyskała od przedstawiciela ustawowego dziecka w związku z realizacją zajęć na pływalni.

  10. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych, a także żądania przenoszenia danych.

  11. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych dziecka w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a w przypadku Twoich danych - także wobec profilowania (jeżeli dotyczy). Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego pakietu informacyjnego.

  12. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych dziecka, którego jesteś prawnym opiekunem narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

  13. Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych i prowadzonych przez Stację Nowa Gdynia, częstotliwości korzystania z serwisu internetowego stacjanowagdynia.pl. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb. Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko, jeśli udzieliłeś/łaś zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

  14. Podanie przez Ciebie danych wskazanych w regulaminie nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych określających Ciebie i dziecko uniemożliwi udział dziecka w zajęciach na pływalni.  Zgierz, dnia ………………… Podpis …………………………