Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci 2021/2022

Stacja Nowa GdyniaRegulaminy SNGRegulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci 2021/2022

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci „Wodniś” w Stacji Nowa Gdynia.

 

1.       Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Obiektu Basenowego.

2.       W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet. Karnet upoważnia do uczestnictwa dziecka wraz z jednym opiekunem w 10 zajęciach.  Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 30 min.

3.       Karnet ważny jest przez 11 tygodni, na wypadek jednej nieobecności.

4.       W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach innej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji

5.       Koszt karnetu wynosi 450 zł.

6.       Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określonym dniu tygodnia i o określonej godzinie. Uczestnictwo w zajęciach w innym terminie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją pływalni.

7.       Po zakończeniu ważności karnetu możliwe jest wykupienie w ciągu 7 dni kolejnego karnetu w celu kontynuacji zajęć. Po upływie tego terminu nastąpi wykreślenie dziecka z listy uczestników danych zajęć.

8.     Rezerwację można odwołać bezkosztowo na 90 min. przed rozpoczęciem zajęć (telefonicznie pod numerem telefonu 42 714 21 21; 42 714 21 40, tel. kom. 691 910 356, drogą mailową na adres rezerwacje@nowa-gdynia.pl lub za pomocą systemu rezerwacji na stronie www.stacjanowagdynia.pl

9.     Rezerwacja dokonywana jest na cały sezon trwania zajęć, dwie nieobecności w danym miesiącu ( nieodwołanie zajęć - brak płatności lub karnetu ) skutkują anulacją  rezerwacji. 

9.       Przy każdym wejściu na basen w ramach karnetu opiekunowi i dziecku przysługuje dodatkowo 30 minut pobytu na basenie oraz 30 minut na przebranie. Za czas spędzony na basenie powyżej tego limitu obowiązuje dopłata w wysokości 0,50 zł za każdą minutę.

10.    Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą od 8 do 12 dzieci. W przypadku, gdy liczebność uczestników grupy spadnie poniżej 6 osób organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy i zaproponowania przejścia do innej w tym samym przedziale wiekowym. Zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów.

11.    Istnieje możliwość dołączenia w dowolnym momencie do grupy, o ile są wolne miejsca.

12.    W każdych zajęciach uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

13.    Opiekun i dziecko zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego.

14.    Osoby towarzyszące, chcące obserwować zajęcia, zobowiązane są wykupić wejście na pływalnię (zgodnie z cennikiem pływalni) i przebrać się w strój kąpielowy.

15.    Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni oraz w szatni odpowiedzialność ponosi opiekun.

16.    Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała.

17.    Dzieci do lat 3 uczestniczące w zajęciach obowiązkowo winny być ubrane w specjalne, szczelne, wodoodporne pieluchomajtki. Po zajęciach pieluchomajtki należy zdejmować w szatni. Niedopuszczalne jest przebieranie dziecka w basenie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

18.    W zajęciach grupy wiekowej powyżej 4 lat mogą uczestniczyć dzieci kontynuujące naukę pływania, dzieci rozpoczynające naukę uczestniczą w zajęciach grupy wiekowej powyżej 2 lat.

19.    W sezonie 2021/2022 zajęcia rozpoczynają się 01 września 2021r (środa), kończą się 26 czerwca 2022r (niedziela).

20.    Dni wolne od zajęć w sezonie 2021/2022 : 25-26.12.2021 (sobota,niedziela)Boże Narodzenie, 16.04.2022 (Wielka Sobota) 14-27.02.2022 (Ferie zimowe)  ,17.04.2022 niedziela (Wielkanoc),  01.05.2022 (Majówka) (niedziela),

21. W przypadku kiedy klient wykupił karnet ilościowy na 10 wejść (zrabatowana cena wejścia w karnecie w stosunku do wejścia jednorazowego) i nie wykorzysta go, może domagać się zwrotu gotówki (w terminie obowiązywania karnetu).

Kwota do zwrotu będzie będzie wyliczana z uwzględnieniem ceny jednorazowej usługi (rezygnacja z karnetu - utrata prawa do rabatu):

przykłady:

a) Klient wykupił karnet na 10 wejść na przedszkole pływackie dla dziecka,  wykorzystał 5 wejść, wówczas:

350 zł -210 zł (5 * pojedyncze wejście  42 zł)  = 140 zł (kwota do zwrotu)

b) Klient wykupił karnet na 10 wejść na usługę WODNIŚ,  wykorzystał 8 zajęć , wówczas:

450 zł – 424 zł ( 8* indywidualne wejście 53 zł) = 26 zł (kwota do zwrotu)

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin.

 

[Nazwisko]…………………………………… [Imię]……………………………………

[Data Urodzenia]…………………………………………………………………………..

[Email]……………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie.

 

[Data] …………………………     [Czytelny podpis] …………………………………….

 

 

 

 

Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. informuje Cię, że:

1.          Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435

2.          Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

a.       Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

b.       e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl,

c.        tel.: 42 714 21 21

3.       Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie.

4.       Twoje dane osobowe będą także przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć na pływalni – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

5.       Twoje dane osobowe będą też przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu umowy na prowadzenie zajęć „Wodniś” – w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

6.       Twoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka podane przy akceptacji niniejszego regulaminu a także w trakcie rezerwacji w zajęć na zasadach określonych w regulaminie przetwarzane będą ponadto w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych zajęciami na pływalni z udziałem Twojego dziecka i Twoim;

7.       Jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę, to:

a)       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.            na potrzeby prowadzenia zajęć - do czasu wykreślenia z listy uczestników danych zajęć,

b.            w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c.             w celu dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia;

d.            dane przetwarzane na podstawie zgody w celu objętym zgodą – do czasu cofnięcia zgody.

9.       Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.

10.    Dane dziecka Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. pozyskała od przedstawiciela ustawowego dziecka w związku z realizacją zajęć na pływalni.

10.    Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych, a także żądania przenoszenia danych.

11.    Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub danych dziecka w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a w przypadku Twoich danych - także wobec profilowania (jeżeli dotyczy). Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszego pakietu informacyjnego.

12.    Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych dziecka, którego jesteś prawnym opiekunem narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

13.    Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych i prowadzonych przez Stację Nowa Gdynia, częstotliwości korzystania z serwisu internetowego stacjanowagdynia.pl.  Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.  Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko, jeśli udzieliłeś/łaś zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

14.    Podanie przez Ciebie danych wskazanych w regulaminie nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych określających Ciebie i dziecko uniemożliwi udział dziecka w zajęciach na pływalni.

 

 

 

        Zgierz, dnia         …………………                                      Podpis            …………………………